सिड्नी । न्यु साउथ राज्य सरकारले स्किल्ड भिसा नोमिनेसन (१९०) प्रोग्राममा परिवर्तन गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष अर्थात २०१९-२० को लागि नोमिनेसन प्रोग्राममा परिवर्तन ल्याइएको हो ।

उक्त सबक्लास १९० भिसा पीआर भिसा हो । यसको लागि अष्ट्रेलिया राज्य सरकारबाट नोमिनेसनमा पर्नुपर्छ ।

परिवर्तित लिस्टमा सेफ, कुक, मोटर मेकानिक्सहरुको लागि प्राथमिकता दिइएको छ भने धेरै पेशाहरु लिस्टबाट हटाइएको छ ।

ANZSCO Code Occupation Availability Additional criteria
132111 Corporate Services Manager Low No
132211 Finance Manager Medium No
132311 Human Resource Manager Low No
132511 Research and Development Manager Low No
133111 Construction Project Manager Low No
133211 Engineering Manager Low No
133512 Production Manager (Manufacturing) Medium No
134111 Child Care Centre Manager Limited No
134212 Nursing Clinical Director Limited No
134214 Welfare Centre Manager Limited No
134299 Health and Welfare Services Managers nec Low No
135112 ICT Project Manager Medium No
139911 Arts Administrator or Manager Limited No
139912 Environmental Manager Limited No
139914 Quality Assurance Manager Low No
141111 Cafe or Restaurant Manager Medium No
141311 Hotel or Motel Manager Low No
211112 Dancer or Choreographer Limited No
211213 Musician (Instrumental) Limited No
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) Limited No
221111 Accountant (General) Medium Yes
221112 Management Accountant Limited Yes
221113 Taxation Accountant Limited Yes
221213 External Auditor Medium Yes
221214 Internal Auditor Low Yes
224111 Actuary Low No
224112 Mathematician Low No
224113 Statistician Low No
224311 Economist Limited No
224711 Management Consultant Low No
225113 Marketing Specialist Medium No
225311 Public Relations Professional Low No
232111 Architect Medium No
232112 Landscape Architect Limited No
232411 Graphic Designer Medium No
232412 Illustrator Low No
232511 Interior Designer Limited No
233111 Chemical Engineer Limited Yes
233112 Materials Engineer Limited No
233211 Civil Engineer High Yes
233212 Geotechnical Engineer Limited No
233213 Quantity Surveyor Limited No
233214 Structural Engineer Low No
233215 Transport Engineer Limited No
233311 Electrical Engineer Limited Yes
233411 Electronics Engineer Limited Yes
233511 Industrial Engineer Limited Yes
233512 Mechanical Engineer Low Yes
233513 Production or Plant Engineer Limited Yes
233611 Mining Engineer (Excluding Petroleum) Limited No
233612 Petroleum Engineer Limited No
233911 Aeronautical Engineer Low No
233913 Biomedical Engineer Low No
233915 Environmental Engineer Limited No
233916 Naval Architect Limited No
233999 Engineering Professionals nec Limited No
234111 Agricultural Consultant Limited No
234112 Agricultural Scientist Limited No
234211 Chemist Limited No
234212 Food Technologist Limited No
234312 Environmental Consultant Limited No
234313 Environmental Research Scientist Limited No
234399 Environmental Scientists nec Limited No
234511 Life Scientist (General) Limited No
234514 Biotechnologist Limited No
234515 Botanist Limited No
234516 Marine Biologist Limited No
234517 Microbiologist Limited No
234518 Zoologist Limited No
234599 Life Scientists nec Limited No
234611 Medical Laboratory Scientist Low No
234711 Veterinarian Limited No
234914 Physicist Limited No
234999 Natural and Physical Science Professionals nec Limited No
241111 Early Childhood Teacher Medium No
241411 Secondary School Teacher Low Yes
241511 Special Needs Teacher Limited No
251211 Medical Diagnostic Radiographer Limited No
251212 Medical Radiation Therapist Limited No
251213 Nuclear Medicine Technologist Limited No
251214 Sonographer Limited No
251312 Occupational Health and Safety Adviser Medium No
251411 Optometrist Limited No
251513 Retail Pharmacist Limited No
252111 Chiropractor Limited No
252411 Occupational Therapist Low No
252511 Physiotherapist Low No
252611 Podiatrist Limited No
253912 Emergency Medicine Specialist Limited No
253913 Obstetrician and Gynaecologist Limited No
253914 Ophthalmologist Limited No
253915 Pathologist Limited No
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist Limited No
253999 Medical Practitioners nec Limited No
254111 Midwife Limited No
254311 Nurse Manager Limited No
254411 Nurse Practitioner Limited No
254412 Registered Nurse (Aged Care) Low No
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) Limited No
254414 Registered Nurse (Community Health) Limited No
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) Limited Yes
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) Limited No
254418 Registered Nurse (Medical) Limited No
254421 Registered Nurse (Medical Practice) Low No
254422 Registered Nurse (Mental Health) Limited No
254423 Registered Nurse (Perioperative) Limited No
254424 Registered Nurse (Surgical) Limited No
254425 Registered Nurse (Paediatric) Limited No
254499 Registered Nurses nec Limited Yes
261111 ICT business Analyst High Yes
261112 Systems Analyst High Yes
261211 Multimedia Specialist Limited No
261212 Web Developer Medium No
261311 Analyst Programmer Medium Yes
261312 Developer Programmer High Yes
261313 Software Engineer High Yes
261314 Software Tester High No
262111 Database Administrator Limited No
262112 ICT Security Specialist Low Yes
262113 Systems Administrator Medium No
263111 Computer Network and Systems Engineer Medium Yes
263112 Network Administrator Limited No
263212 ICT Support Engineer Medium No
263213 ICT Systems Test Engineer Low No
263311 Telecommunications Engineer Limited Yes
263312 Telecommunications Network Engineer Limited Yes
271111 Barrister Limited No
271311 Solicitor Low No
272311 Clinical Psychologist Limited No
272313 Organisational Psychologist Limited No
272399 Psychologists nec Limited No
272511 Social Worker Medium No
272613 Welfare Worker High No
311213 Medical Laboratory Technician Low No
312111 Architectural Draftsperson Low No
312211 Civil Engineering Draftsperson Limited No
312212 Civil Engineering Technician Limited No
312311 Electrical Engineering Draftsperson Limited No
312312 Electrical Engineering Technician Limited No
313213 Telecommunications Network Planner Limited No
321111 Automotive Electrician Limited No
321211 Motor Mechanic (General) High No
321212 Diesel Motor Mechanic Limited No
321213 Motorcycle Mechanic Limited No
321214 Small Engine Mechanic Limited No
322211 Sheetmetal Trades Worker Limited No
322311 Metal Fabricator Low No
322313 Welder (First Class) Limited No
323211 Fitter (General) Low No
323212 Fitter and Turner Limited No
323213 Fitter-Welder Limited No
323214 Metal Machinist (First Class) Limited No
323313 Locksmith Limited No
324111 Panelbeater Limited No
331111 Bricklayer Limited No
331112 Stonemason Limited No
331211 Carpenter and Joiner Limited No
331212 Carpenter Medium No
331213 Joiner Limited No
333111 Glazier Limited No
333211 Fibrous Plasterer Limited No
333411 Wall and Floor Tiler Limited No
334111 Plumber (General) Low No
334113 Drainer Limited No
334114 Gasfitter Limited No
334115 Roof plumber Limited No
341111 Electrician (General) High No
341113 Lift Mechanic Limited No
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic Low No
342212 Technical Cable Jointer Limited No
342313 Electronic Equipment Trades Worker Limited No
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) Limited No
351111 Baker Limited No
351112 Pastrycook Limited No
351211 Butcher or Smallgoods Maker Limited No
351311 Chef High No
351411 Cook High No
361112 Horse Trainer Limited No
362111 Florist Limited No
391111 Hairdresser Low No
394111 Cabinetmaker Limited No
411411 Enrolled Nurse Limited No
411711 Community Worker Low No
452316 Tennis Coach Limited No
452411 Footballer Limited No
511112 Program or Project Administrator High No
 For more information click here > SBS NewsAre you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Please follow and like us:

Comments