कहिले दिपिकाले घाँटिमा ‘आर’ लेखेर तमाशा गर्छिन् भने कहिले रणवीर कैटसँग िवदा मनाउन गएर आफ्नो दर्शकहरुलाई रियल लाईफमा तमाशा देखाईिदन्छन् । कहिले मायामा परेर त कहिले िबछोड हुँदा यिनीहरुको तमाशा दर्शकले खुब सुन्न र हेर्न पाइरह्नछन् ।

आजकाल फेरि उनीहरु नयाँ तमाशा िलएर आउने भएका छन् । अब यो तमाशा रियल लाईफमा नभई िरल लाईफमा हुनेछ । हाल रणवीर र िदपिका ‘तमाशा’ िफल्मको शुिटङ्मा व्यस्त छन् । इम्तियाज अलिले िनर्देशनमा बनिरहेको यो िफल्ममा रणवीरको फरक आवरण देख्न पाउनेछन् । रकस्टार र लभ आजकाल िफल्ममा रणवीर र िदपिकासँग काम गरिसकेका अलिले यो चोटि उनीहरुलाई कस्तो तमाशा गर्न लगाउने हो, त्यो हेर्न बाँकि नै छ ।

Comments